-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji w Sądach okręgu gdańskiego

Zakończony niedawno rok 2019 w okręgu gdańskim upłynął pod znakiem mediacji. Pod względem statystycznym okazał się on rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę spraw przekazanych do postępowań mediacyjnych - w samym Sądzie Okręgowym w Gdańsku skierowano do niej aż 507 spraw (co stanowi wzrost o blisko 60% w porównaniu z rokiem 2018), z czego najwięcej w pionie cywilnym i gospodarczym. Dla wszystkich dwunastu sądów naszego okręgu (Sąd Okręgowy i 11 Sądów Rejonowych łącznie) wzrost w tym zakresie jest jeszcze większy i wynosi ponad 70%. Nie jest to jedyna wartość, która uległa zwiększeniu. Tzw. wskaźnik mediacji, tj. liczony przez każdy z sądów stosunek spraw kierowanych do mediacji w odniesieniu do liczby spraw, w których mediacja może być – potencjalnie – zastosowana, w ubiegłym roku wyniósł dla Sądu Okręgowego w Gdańsku 2,9%, podczas gdy średnia krajowa to zaledwie 1,3%.

Wyniki te są wymiernym rezultatem działań tutejszego Sądu i jego partnerów na rzecz promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie mediacji – w szczególności uruchamiania w sądach okręgu gdańskiego kolejnych pokoi mediacyjnych, w których mediatorzy mogą przeprowadzać ze stronami postępowań spotkania informacyjne w trybie art. 1838 § 4 kpc, czy powołania w 2018 r. projektu pn. Biznes Wybiera Mediacje.

Kapituła Projektu, w której znajdują się przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych, mediatorzy, przedsiębiorcy oraz pracownicy naukowi, ogłosili rok 2019 ROKIEM MEDIACJI i w jego trakcie podjęli się szeregu aktywności mających na celu propagowanie idei polubownego rozwiązywania sporów wśród przedstawicieli biznesu oraz innych podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą. Przykładem są tu cztery debaty dla przedsiębiorców, naukowców, mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości zorganizowane w ramach współpracy merytorycznej Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji z Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także konferencje z przedsiębiorcami i władzami samorządowymi, ukazujące korzyści płynących z polubownych sposobów rozwiązywania sporów w relacjach biznesowych (w tym z udziałem partnerstwa publicznego), które odbyły się we współpracy ze związkami pracodawców w siedzibach czterech pomorskich powiatów: w Kartuzach, Kościerzynie, Bytowie i Wejherowie.

Wśród innych działań podejmowanych w ramach Kapituły należy wymienić liczne szkolenia korporacyjne, a także honorowanie osób, które z powodzeniem wykorzystują mediację w codziennej działalności. Nie byłyby one jednak skuteczne, gdyby ominęły sferę wymiaru sprawiedliwości.

W celu wypracowywania dobrych praktyk w zakresie współpracy na linii sądy-środowisko mediatorów oraz zachęcenia Sędziów do kierowania spraw do postępowań mediacyjnych Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz z Sędzią Koordynatorem ds. mediacji, SSO Katarzyną Kazaniecką-Kapałą, w 2019 r. odbyli spotkania z sędziami cywilnymi oraz mediatorami w Sądach Rejonowych w Kwidzynie, Tczewie, Wejherowie i Malborku, w trakcie których zostały poruszone zagadnienia dotyczące np.: opłat mediacyjnych w postępowaniach karnych, doświadczeń ze spotkań informacyjnych, możliwych sposobów współpracy z miastem i powiatem dla potrzeb popularyzacji idei mediacji w lokalnych społecznościach czy praktycznych aspektów postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i pracowniczych.

TUTAJ znajdą Państwo aktualną informację statystyczną Sądu Okręgowego w Gdańsku i sądów rejonowych okręgu gdańskiego w zakresie dotyczącym mediacji.