-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Utworzenie XVII Wydziału Własności Intelektualnej w SO w Gdańsku

Z dniem 1 lipca 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku został utworzony XVII Wydział Własności Intelektualnej, komórka dedykowana do rozpoznawania spraw własności intelektualnej, w tym spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Toruniu i we Włocławku.
 
W Wydziale będą rozpoznawane sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej), w tym sprawy o:
  1. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  2. ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  3. ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.
z wyłączeniem spraw o ochronę praw własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, do rozpoznawania których właściwy jest tylko Sąd Okręgowy w Warszawie (podstawa prawna: art. 479(90) § 2 kpc /Dz. U. 2019, poz. 1460 - t.j. z późn. zm./)  
 
Galeria: