-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Oddział Finansowy

Godziny przyjęć interesantów: 7:30-15:30

Pokój: 103

Tel.: 58 32-13-110, 58 32-13-113, 58 32-13-117

Fax: 58 32-13-112

NIP 583-24-47-688

REGON 000321780

e-mail: od-finansowy@gdansk.so.gov.pl


Kierownik Oddziału / Główny księgowy: mgr Alicja Jaroma
 
Tel. 58 32-13-111
 
Fax: 58 32-13-426
 
Pokój: 106
 
 
Przedmiot działania i kompetencje Oddziału Finansowego
 
Oddziałem Finansowym kieruje Główny księgowy, którego prawa i obowiązku określają przepisy Ustawy o finansach publicznych.
 
Prawa i obowiązki Głównego księgowego:
 1. prowadzi rachunkowość jednostki;
 2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
 3. dokonuje wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.

W celu realizacji swoich zdań Główny księgowy ma prawo:

 1. żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;
 2. wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Główny księgowy:

 • sprawuje  działania kontrolne w sprawach dotyczących wpływów i wydatków jednostki,
 • nadzoruje terminowość  i prawidłowość sporządzanych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpracuje z Dyrektorem Sądu Okręgowego w zakresie opracowania projektów budżetu,
 • opiniuje wnioski wywołujące skutki finansowe dla budżetu jednostki,
 • nadzoruje prawidłowość rozliczeń podatkowych,
 • nadozruje prawidłowość rozliczania składek ZUS,
 • opracowuje projekty zarządzeń w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji,
 • nadzoruje merytorycznie i organizacyjnie Oddział Finansowy Sądu Okręgowego,
 • sporządza analizy wykonania planu wydatków i dochodów.
58 32 13 110
Faks: 
58 32 13 112
Załączniki: