-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kurator Okręgowy

Sekretariat Kuratora Okręgowego

Tel. 58-32-13-388
 

Kurator Okręgowy

Krzysztof Stasiak
Tel. 58-32-13-108
Faks 58-32-13-308 
 

Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Dorosłych

Bożena Bilska
Tel. / faks 58-32-13-288 
 

Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych

Honorata Sadowska
Tel. 58-32-13-288
 
 
Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
 
Sekretariat Kuratora Okręgowego - pokój: 340A (III piętro)
 
Kurator Okręgowy i jego zastępcy urzędują w dwóch pokojach oznaczonych numerem: 301A (III piętro)
 
Godziny przyjęć interesantów: 9:00-14:00 
 
 

Zakres zadań Kuratora Okręgowego

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.
 

Do zakresu działań Kuratora Okręgowego w szczególności należy:

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji, w uzasadnionych wypadkach dokonania kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego. 

Nadto kurator okręgowy jest uprawniony do:

 • składania wniosków o powołanie kuratora na stanowisko kierownika zespołu,
 • składanie wniosków w przedmiocie mianowania, odwołania, przeniesienia do innego sądu lub innego zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawieszenia w czynnościach kuratora zawodowego,
 • składania wniosków o nadanie kuratorowi zawodowemu wyższego stopnia służbowego,
 • zwołania i przewodniczenia Okręgowemu Zgromadzeniu Kuratorów,określenia ramowego planu przebiegu aplikacji kuratorskiej.
58 32 13 388
Faks: 
58 32 13 308