-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie z dn. 11 września 2018 r. ws. konkursu na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddz. Kadr (na zastępstwo) - K.-1001-422/18 | AKTUALIZACJA (18.10.2018 r.) - WYNIKI I ETAPU KONKURSU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 11 września 2018 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Kadr (umowa o pracę na zastępstwo)

 w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001-422/18

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ogłoszonym stanowisku będzie zajmowała się prowadzeniem kompleksowej dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

Do zadań wybranego pracownika będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w wersji papierowej i w systemie SAP, ustalenie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z  tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe);
 • ustalanie uprawnień pracowników do dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych;
 • sporządzanie raportów kadrowych, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników, przebiegu zatrudnienia,  ogólnego stażu pracy oraz ewidencji przeprowadzonych badań lekarskich w formie papierowej oraz w systemie SAP;
 • udział w procesie rekrutacji nowozatrudnionych pracowników.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • wykształcenie wyższe I stopnia (mile widziane prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • znajomość prawa pracy;
 • znajomość pakietu MS Office (Ms Excel i Ms Word w stopniu zaawansowanym);
 • zdolności analityczne, umiejętności szybkiego uczenia się;
 • odporność na stres, zdolność do pracy pod presją;
 • samodzielność, rzetelność, terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista, dyskrecja;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie -  dyplom szkoły wyższej;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 24 września 2018 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K.1001– 422/18

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Drugi etap konkursu: rozmowa kwalifikacyjna.

Pracodawca zastrzega sobie do unieważnienia konkursu przed wyłonieniem kandydata bez podawania przyczyny.

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.