-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa SO w Gdańsku ws. przeprowadzenia konkursu na stanowisko psychologa w OZSS - K.1003-19/18 AKTUALIZACJA (24.04.2018 r.) - WYNIKI KONKURSU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 22 lutego 2018 roku

ogłasza konkurs nr referencyjny: K. 1003- 19/18

na 1 wolne stanowisko sądowego specjalisty w zakresie psychologii      

w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów 

w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Wymagania dla kandydatów na stanowisko:

- wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł zawodowy magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo odbyta 3–letnia praktyka kliniczna;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- posiadanie przez kandydata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

- nieposzlakowana opinia;

- kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- stan zdrowia kandydata pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sądowego specjalisty.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku Sądowego Specjalisty;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo odbytą 3–letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata, że  nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku sądowego specjalisty  Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologiczne

Ponadto kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz dostarcza oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2018 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr ref. K. 1003-19/18

 

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursuzgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
 2. pracy pisemnej - zgodnie z § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej - zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakładce „praca”, tj. pod adresem: www.gdansk.so.gov.pl/oferty-pracy .

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Treść ogłoszeń o wynikach z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych została usunięta ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.