-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa SO w Gdańsku ws. konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego (8 etatów; różne sądy) - KO-0104-32/20 | AKTUALIZACJA (17.06.2020 r.) - WYNIKI KONKURSU

Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2020 r.

KO-0104-32/20
 

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

 

 1. Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego. Konkurs dotyczy następujących etatów: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku – 2 etaty (przewidywane zatrudnienie: I etat - od września 2020 r., II etat – obsadzenie jest uzależnione od decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o zachowaniu tego etatu w okręgu gdańskim), Sąd Rejonowy w Gdyni – 2 etaty (przewidywane zatrudnienie: I etat - od połowy czerwca 2020 r., II etat – obsadzenie jest uzależnione od decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o zachowaniu tego etatu w okręgu gdańskim), Sąd Rejonowy w Kartuzach – 1 etat (przewidywane zatrudnienie: od połowy czerwca 2020 r.), Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim – 1 etat (przewidywane zatrudnienie od połowy czerwca 2020 r.), Sąd Rejonowy w Wejherowie – 2 etaty (przewidywane zatrudnienie: od połowy czerwca 2020 r.). Liczba ujętych w konkursie etatów może ulec zmniejszeniu jeżeli z przyczyn niezależnych od Sądu Okręgowego w Gdańsku zmieni się liczba przewidywanych wolnych etatów. 
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu winna spełniać następujące wymagania:
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • być nieskazitelnego charakteru;
 • mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 • być zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.
   
 1. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
 • list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku;
 • CV;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy (zgodnie z § 8 Regulaminu naboru na aplikację kuratorską);
 • w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – zaświadczenie  o pełnieniu tej funkcji (określające miejsce jej pełnienia oraz datę powołania);
 • oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku);
 • fotografię legitymacyjną.
   
 1. Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 ust. 2-4  Regulaminu naboru na aplikację kuratorską.
   
 1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny przesłać wyżej wskazane dokumenty w terminie do 22 maja 2020 r. do godziny 14.00 na adres: Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30-34, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs na aplikację kuratorską”. Kandydatury osób, których dokumenty wpłyną do SO w Gdańsku po w/w terminie, nie będą w konkursie uwzględnione.  
   
 1. Dokumenty będzie można złożyć osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30-34, w pokoju 301A lub 340A, tylko w dniu 20 maja 2020 r. W tym dniu będzie można także uzyskać poświadczenie zgodności kopii z oryginałem.
   
 1. Harmonogram przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu zostanie podany w późniejszym terminie.
   
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin naboru na aplikację kuratorską stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   
 2. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (58) 32-13-108 lub (58) 32-13-288, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00.
   
 1. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zasady konkursu mogą ulec zmianie.

Ogłoszenia z dn. 26 maja 2020 r. oraz 8 i 17 czerwca 2020 r. ws. wyników poszczególnych etapów konkursu z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 - t.j.) – informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.