-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Prezesa SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Gdańsku - K.1003-51/18

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 2 lipca 2018 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko

 Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów  

w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K. 1003-51/18

 

Wymagania dla kandydata na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • posiadanie przez kandydata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 • ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskany tytuł magistra lub ukończone studia zagraniczne z zakresu psychologii lub pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, albo posiadanie zawodu lekarza o specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • minimum 5–letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
 • nieposzlakowana opinia;
 • kandydat nie jest  skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia kandydata pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika.

 

Zadania Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w szczególności należy:

 • organizacja pracy zespołu i kierowanie pracą zespołu;
 • kontrola procedury badań i standardów metodologii opiniowania przez specjalistów;
 • kontrola sposobu wykonywania czynności, związane z prowadzeniem mediacji, przeprowadzaniem wywiadów  środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin;
 • kontrola sposobu współdziałania sądowych specjalistów z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii lub pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone lub poświadczone przez siebie odpisy dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata, że  nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika  Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K. 1003-51 /18

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs składa się z trzech części:

I - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

II - pracy pisemnej,

III - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

I etap konkursu polega na ocenie, czy zgłoszenie kandydata spełnia określone wymogi formalne i czy kandydat spełnia wymagania określone na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Specjalistów oraz czy zgłoszenie zostało  złożone w terminie.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakładce „praca”, tj. pod adresem: www.gdansk.so.gov.pl/oferty-pracy.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.