-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowisko informatyka - K.1241- 92/20 | AKTUALIZACJA (26.06.2020 r.) - WYNIK KONKURSU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 5 marca 2020 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko informatyka  w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1241- 92/20

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku informatyka będzie należało:

 • pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego;
 • usuwanie usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • czuwanie nad prawidłowym korzystaniem przez pracowników z powierzonego im sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • szkolenie pracowników sądu z zakresu obsługi programów oraz sprzętu komputerowego, będących w użytkowaniu sądu;
 • nadzór nad funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem aplikacji wspierających pracę wydziałów sądowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia - kierunkowe;
 • znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania;
 • podstawowa znajomość protokołu TCP/IP w zakresie umożliwiającym rozwiązywanie prostych problemów;
 • wiedza w zakresie relacyjnych baz danych na poziomie podstawowym;
 • praktyczna znajomość systemów Microsoft Windows 8.1, 10;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • samodzielność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, zdolności analityczne, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu operacyjnego GNU/LINUX;
 • podstawy PHP, LAMP, Drupal CMS;
 • znajomość systemów serwerowych Microsoft Windows Server 2003 i nowszych;
 • znajomość środowiska Active Directory;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
 •   kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 •  CV oraz podanie o przyjęcie do pracy wraz z danymi kontaktowymi;
 •  oświadczenie  kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dla celów rekrutacji  - klauzula informacyjna (WZORY OŚWIADCZEŃ W ZAŁĄCZENIU).

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 marca 2020 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K.1241 –92/20

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Przy składaniu dokumentów należy powołać się na nr referencyjny konkursu:

K.1241 - 92 /20.

Pierwszym etapem rekrutacji będzie selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu (tj. testu i praktycznego sprawdzianu umiejętności obejmującego swoim zakresem wymagania niezbędne oraz wybrane elementy z wymagań dodatkowych), poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku o terminie trzeciego etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Zawiadomienie z dn. 10 czerwca 2020 r. ws. wyników I etapu konkursu oraz ogłoszenia z dn. 19 czerwca 2020 r. ws. zmiany terminu II etapu konkursu i z dn. 26 czerwca 2020 r. ws. wyników konkursu z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 - t.j.) – informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.