-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości - K.1001-360/18 | AKTUALIZACJA (10.09.2018 r.): WYNIK KONKURSU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 17 lipca 2018 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości  w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001 – 360/18

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ogłoszonym stanowisku ds. statystyki i analiz będzie bezpośrednio współpracowała z Prezesem i Dyrektorem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Będzie zajmowała się analizą obciążeń etatowych Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sądów rejonowych okręgu gdańskiego, a także zbiorczą sprawozdawczością całego okręgu gdańskiego.

 

Do zadań wybranego pracownika będzie należało w szczególności:

 • analiza zbiorcza sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z Wydziałów SO w Gdańsku oraz z Sądów Rejonowych okręgu gdańskiego;
 • analiza danych pod kątem obciążenia etatów poszczególnych, pionów, komórek sądów, poszczególnych grup pracowniczych;
 • przygotowywanie pism, analiz do wniosków do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach etatowych okręgu gdańskiego.
 • badanie obciążeń poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • znajomość struktury organizacyjnej Sądu;
 • minimum wykształcenie średnie maturalne;
 • doświadczenie w pracy w sporządzaniu analiz;
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Ms Excel i Ms Word w stopniu zaawansowanym,  Ms Power Point  w stopniu podstawowym);
 • dolności analityczne, umiejętność szybkiego uczenia się;
 • odporność na stres, zdolność pracy pod presją;
 • samodzielność, rzetelność, terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania preferowane:

 • wykształcenie wyższe II stopnia;
 • doświadczenie pracy w Sądzie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • CV oraz podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie kandydata, iż  nie był karany oraz  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 6 sierpnia 2018 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk, lub dostarczyć za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Oddział Kadr

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

dot. konkursu nr K.1001 – 360/18

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Etapy konkursu:

Pierwszy etap konkursu: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Drugi etap konkursu będzie składał się z 2 części:

 1. sporządzenia wniosku na podstawie określonych danych,
 2. sprawdzeniu umiejętności analitycznych.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą drugi etap rekrutacji zostaną powiadomieni bezpośrednio po zakończeniu drugiego etapu konkursu lub za pośrednictwem strony BIP Sądu Okręgowego w Gdańsku o terminie trzeciego etapu konkursu (może odbyć się tego samego dnia).

Trzeci etap konkursu:  rozmowa kwalifikacyjna

Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Zawiadomienia ws. listy osób zakwalifikowanych do I i II etapu konkursu, a także o wyniku konkursu, z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imię i nazwisko) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem: http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.