-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kurator Okręgowy

Sekretariat Kuratora Okręgowego

 • Tel. 58 32-13-388

Kurator Okręgowy

 • Krzysztof Stasiak
  Tel. 58 32-13-108 
  Faks 58 32-13-308 

Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Dorosłych

 • Rafał Sperling
  Tel. 58-32-13-288 

Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych

 • Honorata Sadowska
  Tel. 58-32-13-288
 
Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
 
Sekretariat Kuratora Okręgowego - pokój: 340A (III piętro)
 
Kurator Okręgowy i jego zastępcy urzędują w dwóch pokojach oznaczonych numerem: 301A (III piętro)
 
Godziny przyjęć interesantów: 9:00-14:00
 

 

INFORMACJA
dla podmiotów, które chcą wykonywać dozory nad osobami skazanymi (sprawcami przestępstwa)

Jak wynika z art. 73 § 1 Kodeksu karnego, „zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym". Powierzenie takiego dozoru następuje na ich wniosek lub za ich zgodą (art. 170 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego).

Jak natomiast wynika z art. 175a. § 1. Kodeksu karnego wykonawczego, prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru. Ryczałt ten wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Szczegółowy sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru zostało określone w §§ 53-56 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 335).
 

Zarządzenie Nr 466/20-KO Prezesa SO w Gdańsku ws. zniesienia III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w SR w Wejherowie

 

ZESPOŁY KURATORSKIE PRZY SĄDACH REJONOWYCH OKRĘGU GDAŃSKIEGO