-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Komunikat dot. opodatkowania usługi zleconej przez Sąd biegłemu sądowemu

Adm. 0140-459/15

 

KOMUNIKAT

Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 23 listopada 2015 roku

 

W związku ze zgłaszanymi przez biegłych sądowych wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń wypłacanych biegłym sądowym przez sądy powszechne Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w ww. sprawie.

Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministra Finansów, jeśli poniesione przez biegłego sądowego koszty są niezbędne do wykonania opinii, stanowiąc tym samym jeden z elementów kalkulacyjnych otrzymanego wynagrodzenia (część odpłatności za usługę), to koszty te składają się na całość świadczenia należnego od nabywcy usługi na równi z wypłacanym wynagrodzeniem. Poniesione wydatki stanowią element rachunku kosztów, zmierzających do ustalenia kwoty odpłatności za wykonaną usługę. Stanowią, więc one zapłatę, którą dokonujący świadczenia (usługodawca) otrzymał lub ma otrzymać od usługobiorcy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi głównej (czynność biegłego).

Zatem podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług przez biegłego na zlecenie sądu jest wartość usługi, na którą składają się zarówno wynagrodzenie biegłego sądowego za sporządzenie opinii, jak i poniesione przez niego koszty konieczne do wykonania tej usługi (wydania opinii). Wartość całego świadczenia podlega opodatkowaniu jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

Minister Sprawiedliwości przekazał pismem z dnia 22.09.2015 r. powyższe stanowisko wszystkim apelacjom w kraju do wiadomości i stosowania.

Informuję, że treść powyższego pisma przekazałem wszystkim Prezesom Sądów Rejonowych okręgu oraz Przewodniczącym Wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku celem poinformowania wszystkich sędziów i służbowego wykorzystania.

 

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

 w Gdańsku

SSO Rafał Terlecki