-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kolegium Sądu Okręgowego

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. 2020, poz. 365 - tekst jednolity ze zm.)
 
Art. 30. § 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z:
1) prezesa sądu okręgowego;
2) prezesów sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego.
§ 2. Do kolegium sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28 § 2-6, 8 i 9.
§ 3. W posiedzeniach kolegium zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego mogą uczestniczyć, z prawem udziału w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzenia ogólnego sędziów sądu 
okręgowego.
§ 4. W posiedzeniach kolegium zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu rejonowego mogą uczestniczyć, z prawem udziału w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzeń ogólnych sądów rejonowych z okręgu sądowego.
 
Art. 31. § 1. Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
1a) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
4a) (uchylony)
5) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zgromadzeniu ogólnym sędziów tego sądu.
§ 3. (uchylony)
 
 
SKŁAD KOLEGIUM SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU:
 1. SSO Rafał Terlecki - Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
 2. SSR Tomasz Jabłoński - Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
 3. SSR Ireneusz Fojuth - Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku)
 4. SSR Elżbieta Nawara - Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni
 5. SSR Adam Skórzewski - Prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach
 6. SSR Ewa Bork-Aponowicz - Prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie
 7. SSR Mariusz Redmerski - Prezes Sądu Rejonowego w Kwidzynie
 8. SSR Maciej Helmin - Prezes Sądu Rejonowego w Malborku
 9. SSO Barbara Nowacka - Prezes Sądu Rejonowego w Sopocie
 10. SSR Piotr Wangler - Prezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
 11. SSR Andrzej Lubowiecki - Prezes Sądu Rejonowego w Tczewie
 12. SSR Ewa Kruk - Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie