-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kategorie spraw pilnych

Kategorie spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron, określone Zarządzeniem Nr 108/20-Adm Prezesa SO w Gdańsku ws. ograniczenia urzędowania SO w Gdańsku do 30.04.2020 r.
 

KARNE

 • sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania
 • sprawy, w których stosuje się środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
 • sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym
 • sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu (w których termin przedawnienia karalności co najmniej jednego z przestępstw przypada w okresie do 31.12.2022 r.) albo przedawnieniem wykonania kary
 • sprawy o wykroczenie, w których termin przedawnienia upływa przed dniem 01.01.2021 r.
 • sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców
 • sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego, albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie
 • sprawy o wyrok łączny prowadzone w II instancji
 • sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) i ekstradycji

 

RODZINNE

 • sprawy o odebranie osoby podlegające władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)
 • sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.)
 • sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich,
 • sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach
 • sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem

 

CYWILNE

 • sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019.2203 ze zm.)
 • sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018 ze zm.)
 • sprawy o zabezpieczenie

 

a także wszystkie kategorie spraw, w których konieczne jest przesłuchanie osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie, w tym na podstawie art. 185a-185c k.p.k. i art. 316 § 3 k.p.k.