-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kategorie spraw pilnych

Kategorie spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron, określone Zarządzeniem Nr 150/20-Adm Prezesa SO w Gdańsku ws. ograniczenia urzędowania SO w Gdańsku w okresie obowiazywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemi z powodu COVID-19 

Aktualizacja: 12.05.2020 r., godz. 14:00

KARNE

 • sprawy w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania
 • sprawy, w których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
 • sprawy, w których jest stosowane zatrzymanie
 • sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający
 • sprawy, w których konieczne jest przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany
 • sprawy w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania (ENA)
 • sprawy przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców
 • sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego, albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie (w tym również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach tej kategorii)
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego
 • wszystkie sprawy rozpoznawane na posiedzeniach w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych
 • sprawy rejestrowane w rep. „K” o biegu powyżej 5 lat
 • sprawy rozpoznawane przez Wydział VI Penitencjarny i Nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych
   

RODZINNE

 • sprawy o odebranie osoby podlegające władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (w tym również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach tej kategorii)
 • sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690) (w tym również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach tej kategorii)
 • sprawy dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich (w tym również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach tej kategorii)
 • sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej (w tym również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach tej kategorii)
 • sprawy w przedmiocie wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych

 

CYWILNE

 • sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r., poz. 2203 oraz z 2020 r., poz. 278)
 • sprawy w trybie wyborczym i na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach, dla których ustawa przewiduje 24 godzinny termin rozpoznania
 • sprawy w przedmiocie wniosków o zabezpieczenie roszczeń określonych w art. 753(1) § 1 pkt 1 kpc
 • sprawy egzekucyjne, w przedmiocie prawomocności i wykonalności orzeczenia oraz dotyczące zabezpieczeń - rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym
   

a także:

 • sprawy dotyczące postępowania apelacyjnego, za wyjątkiem spraw cywilnych, w których służy skarga kasacyjna
 • sprawy dotyczące postępowania zażaleniowego
 • sprawy w przedmiocie wynagrodzeń uczestników postępowania – biegłych sądowych, mediatorów, pełnomocników stron i inne
 • sprawy dotyczące przekazania sprawy sądowi właściwemu
 • sprawy dotyczące umorzenia postępowania
 • sprawa IV K 216/18 PKL "Skarbiec"
 • sprawy z kategorii „Ns”  o numerach: I Ns 310/19, I Ns 235/19, I Ns 345/19, I Ns 150/19, I Ns 220/18, I Ns 338/19, I Ns 335/19, I Ns 463/19, I Ns 379/19, I Ns 337/19, I Ns 428/19 i I Ns 265/19
 • sprawy o sygn. XIV K 233/16 i XIV K 41/20
 • z kategorii „Ns”  o numerach: I Ns 55/20, I Ns 111/20, I Ns 530/19,  I Ns 57/20, I Ns 123/20, I Ns 110/20, I Ns 457/19, I Ns 30/20, I Ns 56/20, I Ns 543/19, I Ns 552/19, I Ns 388/19 i I Ns 32/20
 • sprawa o sygn. IV K 37/19