-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak zarejestrować tytuł prasowy?

Każda osoba fizyczna lub prawna może wydawać czasopismo lub dziennik, jak również stronę i portal internetowy po uprzednim zarejestrowaniu go w Sądzie Okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy w rejestrze dzienników i czasopism.

Wydawcy, których siedziba znajduje się na obszarze działania Sądu Okręgowego w Gdańsku, składają swój wniosek do Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34,  80-803 Gdańsk XV Wydział Cywilny.

Opłata stała za wpis tytułu do rejestru wynosi 40,- złotych (wnoszona w znakach sądowych (również e-znaków), za pośrednictwem portalu e-Płatności lub na konto sądu);  NBP O/O w  Gdańsku 38 1010 1140 0066 7922 3100 0000

 

WZÓR WNIOSKU
 

Dane wnioskodawcy


Sąd Okręgowy w Gdańsku  
XV  Wydział Cywilny
ul Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk  

Wniosek o rejestrację czasopisma/dziennika

 1. tytuł czasopisma/dziennika
 2. adres i siedziba redakcji
 3. dane osobowe redaktora naczelnego:
  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • imiona rodziców  
  • adres miejsca zamieszkania
  • obywatelstwo
 4. nazwa, adres i siedziba wydawcy
 5. częstotliwość ukazywania się.

podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika (z załączonym i opłaconym pełnomocnictwem)

 

Podstawa prawna i dodatkowe informacje:

 1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990r w sprawie wydawania rejestru dzienników i czasopism  ( Dz.U.  nr 46 poz.  275 z 1990r  ze zm.) 
 3. wniosek składa wnioskodawca w formie podania do właściwego Sądu Okręgowego (zgodnie z ustawą - Sąd właściwy dla siedziby wydawcy). W Gdańsku: Sąd Okręgowy w Gdańsku. ul Nowe Ogrody 30/34 80-803 Gdańsk, rejestr prowadzi  XV Wydział Cywilny;
 4. wydawca prowadzący działalność gospodarczą załącza do wniosku zaświadczenie o działalności gospodarczej (lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) z ostatnich 3 miesięcy;
 5. wydawca będący osobą fizyczną załącza kserokopię dowodu osobistego oraz pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieniu praw publicznych;
 6. w rejestrze dzienników i czasopism wpisywane są dane określone w ustawie. Każda zmiana tych danych (zgodnie z ustawą) winna być rejestrowana.
  Opłata stała za każdą zmianę dotyczącą tytułu podlegającą wpisowi wynosi 40,- złotych;
 7. rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.), tj. czy ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu;
 8. Sąd ustala, czy zgłoszony wniosek spełnia warunki rejestracji;
 9. Sąd odmawia rejestracji wnioskodawcy tytułu istniejącego już na rynku prasowym/ zarejestrowanego wcześniej na rzecz innego wydawcy.

 

Wniosek o wpisanie zmian do rejestru powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy
 2. tytuł i numer rejestru 
 3. nowe dane podlegające wpisowi 

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną.
Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. aktualny odpis z KRS, prawo przejęcia praw do tytułu).
Za każdą zmianę podlegająca wpisowi do rejestru dzienników i czasopism należy uiścić opłatę w wysokości 40,- złotych.
 

Rejestr zawiera następujące rubryki podlegające aktualizacji:

 • rubryka 3: tytuł i adres siedziby redakcji
 • rubryka 4: dane osobowe redaktora naczelnego i jego obywatelstwo
 • rubryka 5: nazwa i adres siedziby wydawcy
 • rubryka 6: częstotliwość ukazywania się czasopisma
 • rubryka 9: uwagi (np. zachowanie ważności rejestracji)