-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacje dotyczące wyboru ławników

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693)) jest dostępny u dołu niniejszej strony. 

Zasady wyboru ławników (w tym kryteria, które powinny spełniać osoby ubiegające się o wybór) zostały określone w Ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. 2020, poz. 2072 - t.j.), Dział IV, Rozdział 7, artykuły 158–175.