-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacje dla kadydatów na biegłych sądowych

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego).
 
WYJĄTEK: Biegłym tłumaczem języka migowego może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o ustanowienie biegłym sądowym w danym zakresie;
 • życiorys lub CV;
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (formularz do pobrania);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych od wniosku o ustanowienie biegłym (opłata winna być uiszczana bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935);
 • dyplomy i inne dokumenty (certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, zaświadczenia) potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje w danej dziedzinie;
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w danej dziedzinie (rekomendacje, referencje, doświadczenie odnośnie sporządzonych opinii i ekspertyz, itp.);
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie karne lub karno-skarbowe (przeciwko kandydatowi), oświadczenie o pełnieniu funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie okręgowym lub czy kandydat ubiega się o taką funkcję przy innym sądzie okręgowym (formularz do pobrania);
 • opinia pracodawcy w przypadku świadczenia pracy na umowę lub kopia zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej;
 • w przypadku osoby wykonującej wolny zawód (lub emeryta) wymagana jest opinia organizacji samorządu zawodowego, do której osoba ta należy (§ 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych);
 • w przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek organizacji zawodowej należy przedłożyć opinie, referencje, rekomendacje od podmiotów współpracujących z wnioskodawcą w zakresie wykonywanych dla niego czynności.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym tutejszego sądu - pok. 125a.

Kandydat na biegłego przedkładając kserokopie dokumentów zobowiązany jest przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność bądź przedłożyć kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 
Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym wydaje Prezes Sądu Okręgowego. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Wydając opinię biegły używa tytułu „biegły sądowy” z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.
 
Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883). Przewiduje ono, iż kandydaci do listy biegłych są zgłaszani właściwym terytorialnie prezesom sądów okręgowych przez kierowników wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - w odniesieniu do kandydatów spośród psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień - oraz przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii - w odniesieniu do kandydatów spośród lekarzy psychiatrów. Do tych podmiotów winny zgłaszać się osoby zainteresowane pełnieniem funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, jeśli posiadają kwalifikacje psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień bądź lekarzy psychiatrów.
 
Regulacje prawne dotyczące biegłych:
 • przepisy regulujące status i czynności biegłych:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. 2020, poz. 2072 - t.j.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.

 • przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:
 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. 2017, poz. 2049 - t.j. z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2020, poz. 989 - t.j.).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2020, poz. 755 - t.j. z późn. zm.) - art. 89 – 93
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002, Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)
 
Należności biegłych sądowych:
Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw  (Dz. U. 2020, poz. 1658 - t.j.), które wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi "kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe" w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
 
Aktualna kwota bazowa na rok 2020 wynosi: 1789,42 zł (Dz. U. 2020, poz. 571).
 
Opłata od wniosku o ustanowienie biegłym
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Nr 35/09-Adm. z dnia 19 czerwca 2009 roku wprowadza się z dniem 1 lipca 2009 r. opłatę w wysokości 10 zł od wniosku o ustanowienie biegłym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.