-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacja ws. środków bezpieczeństwa na salach rozpraw w zw. z przeciwdziałaniem COVID-19

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników rozpraw i posiedzeń jawnych odbywających się w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, Sąd przypomina o podjęciu następujących środków prewencyjnych służących przeciwdziałaniu COVID-19:

 • sale rozpraw, na których odbywają się rozprawy i posiedzenia, zostały zaopatrzone w osłony stanowisk składu i protokolanta oraz w dozowniki płynu odkażającego przy wejściu;
   
 • każda z sal na koniec dnia zostaje poddana pełnej dezynfekcji;
   
 • rozprawy i posiedzenia jawne są wyznaczane w pierwszej kolejności w salach już wyposażonych w osłony, możliwie największych;
   
 • pomiędzy rozprawami zostają zapewniane odstępy czasowe celem umożliwienia swobodnego wyjścia uczestników jednej rozprawy przed zgromadzeniem się na korytarzu sądowym uczestników kolejnej, natomiast w wypadku konieczności wezwania na rozprawę większej liczby świadków, ich wzywanie będzie następowało w odpowiednich odstępach czasowych;
   
 • orzecznicy i pracownicy Sądu zostali zaopatrzeni w środki ochrony obejmujące maski, przyłbice i rękawice, przy czym wybór stosownych do danej rozprawy środków pozostaje do decyzji przewodniczącego składu orzekającego;
   
 • osoby uczestniczące w rozprawach i posiedzeniach, które nie są pracownikami Sądu (tj. strony/uczestnicy, świadkowie, pełnomocnicy, prokuratorzy, biegli etc.), na terenie budynków Sądu winne są przestrzegać obowiązujących ogólnych zasad zabezpieczenia ust i nosa właściwych dla przestrzeni publicznej. Decyzja o ewentualnym zwolnieniu z zachowania tych norm z uwagi na stopień bezpieczeństwa na danej sali, długość rozprawy, zostaje pozostawiona do decyzji przewodniczącego składu orzekającego;
   
 • w sytuacji, gdy rozmiary sali nie pozwolą na zachowanie właściwego odstępu między uczestnikami rozprawy lub posiedzenia jawnego, zostaną oni rozmieszczeni na miejscach dla publiczności lub w inny bezpieczny sposób.


Informujemy ponadto, że:

 • zawiadomienia i korespondencja z uczestnikami rozprawy lub posiedzenia jawnego będą odbywać się w pierwszej kolejności drogą elektroniczną lub telefoniczną; poczta tradycyjna będzie wykorzystywana jedynie w przypadku niemożności zawiadomienia inną drogą. W każdej sprawie, w której Sąd nie dysponuje adresem mailowym strony lub pełnomocnika, numerem telefonu strony lub pełnomocnika, a pełnomocnik nie jest zarejestrowany w sądowym portalu dostępu, Sąd zobowiąże do przedsięwzięcia działań celem wskazania tych danych w pierwszym piśmie procesowym lub przy pierwszym kontakcie na sali rozpraw;
   
 • wzywając uczestników na rozprawę lub posiedzenie jawne Sąd w wyraźny, w miarę możliwości graficznie podkreślony sposób, będzie pouczał o:
 1. aktualnych ograniczeniach i obowiązkach związanych ze stawiennictwem w sądzie (konieczność okazania wezwania, obowiązek pomiaru temperatury, zakrywania twarzy, konieczność zachowania odstępu od innych osób na korytarzu sądu i na sali rozpraw);

 2. konieczności załatwiania wszelkich spraw w pierwszej kolejności w BOI z podaniem miejsca jego położenia w danym budynku sądu; kontakt z sekretariatem wydziału może być możliwy jedynie w wypadku niemożności załatwienia sprawy w BOI;

 3. obowiązku składania wszelkiej korespondencji przez Biuro Podawcze Sądu Okręgowego co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy celem zachowania bezpieczeństwa (przejścia procedury naświetlania lampami UV);
   

 • pomiędzy blatem stołu sędziowskiego a osłoną zostanie pozostawiona minimalna szczelina celem okazania lub złożenia dokumentu, przy czym Sąd z tej możliwości będzie korzystać tylko w drodze absolutnego wyjątku;
   
 • powyższe środki bezpieczeństwa będą odpowiednio dotyczyć również spraw pilnych, rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych.
Galeria: 
Sala rozpraw w SO w Gdańsku wyposażona w środki bezpieczeństwa
Sala rozpraw w SO w Gdańsku wyposażona w środki bezpieczeństwa
Sala rozpraw w SO w Gdańsku wyposażona w środki bezpieczeństwa
Sala rozpraw w SO w Gdańsku wyposażona w środki bezpieczeństwa