-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dyrektor

mgr Zbigniew Lewandowski – Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku
Sekretariat: tel. +48 58 32-13-187  fax : 58 32-13-188

Przyjęcia interesantów: po uzgodnieniu z sekretariatem Dyrektora Sądu
pok. 152 (I piętro)
e-mail: sekretariat.dyr@gdansk.so.gov.pl

Zakres działania :

Dyrektor Sądu:

 1. kieruje działalnością  administracyjną sądu  w zakresie nie przypisanym do kompetencji Prezesa Sądu
 2. wykonuje zadania przypisane kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 4. określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia zadań sądu,
 6. prowadzi działalność inwestycyjną dla  sądu okręgowego oraz sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, w których nie powołano dyrektora sądu,
 7. wykonuje zadania dyrektora sądu w sądzie rejonowym,  w okręgu sądowym, w którym nie powołano dyrektora

Ponadto:

 • sporządza roczne sprawozdanie z działalności Sądu Okręgowego w zakresie realizacji powierzonych zadań, które przedkłada Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego

Kompetencje i zakres działania  Dyrektora Sądu Okręgowego określa w szczególności:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych, /Dz. U. 2001, poz.1070 z póżn. zm./
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. 2009, poz.1240 z póżn. zm/
 3. ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. 2013, poz 168 j.t./
 4. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. regulamin urzędowania /Dz. U. 2007, poz. 249 z poźn. zm./
 5. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sadów powszechnych /Dz. U. 2012. poz. 1476/.