-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Dyrektor

mgr Zbigniew Lewandowski – Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sekretariat: tel. +48 58 32-13-187  fax : 58 32-13-188

Przyjęcia interesantów: po uzgodnieniu z sekretariatem Dyrektora Sądu, pok. 152 (I piętro)

e-mail: sekretariat.dyr@gdansk.so.gov.pl


Kompetencje i zakres działania Dyrektora Sądu Okręgowego określają w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 365 - t.j. z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, poz.1240 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141);
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sadów powszechnych (Dz. U. 2012. poz. 1476 z późń. zm.).
 
Dyrektor Sądu:
 1. kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie nie przypisanym do kompetencji Prezesa Sądu;
 2. wykonuje zadania przypisane kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
 4. określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu,
 6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy;

a ponadto:

 • prowadzi działalność inwestycyjną dla Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, w których nie powołano dyrektora sądu;
 • wykonuje zadania dyrektora sądu w sądach rejonowych w okręgu sądowym, w których nie powołano dyrektora sądu;
 • sporządza projekty planów finansowych oraz roczne sprawozdania z realizacji powierzonych zadań dla Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, w których nie powołano dyrektora sądu, które przedkłada Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego;
 • jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Czynności Dyrektora Sądu obejmują w szczególności:

 1. nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą;
 2. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Sądu oraz organizowanie w porozumieniu z Prezesem Sądu współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Sądu;
 3. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym Prezesowi Sądu, w tym ogłaszanie ewakuacji Sądu;
 4. zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;
 5. zapewnienie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji;
 6. współpracę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizację szkoleń podległych pracowników.


Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu jest Minister Sprawiedliwości. Prezes Sądu wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.